Uitgangspunten

This text in English

De AAGU streeft naar een samenleving waarin alle politieke en
economische macht van bovenaf is vervangen door een structuur van vrije samenwerkingsverbanden. In die samenwerkingsverbanden is het politieke en economische leven collectief georganiseerd en worden besluiten alleen gezamenlijk genomen. Die vrije samenleving kan alleen bestaan als die vrijheid voor iedereen geldt: een mens kan alleen echt vrij zijn als alle andere mensen ook vrij zijn. Het streven naar vrijheid betekent daarom automatisch een strijd tegen staat en kapitaal wereldwijd.

De moderne natiestaat bestaat bij de gratie van de idee dat mensen zijn onder te verdelen in verschillende ‘nationaliteiten’. Hoe meer de
natiestaat door globalisering onder druk komt te staan, des te
krampachtiger wordt aan het sprookje van onze vermeende nationale
identiteit, grootdeels een negentiende-eeuwse uitvinding, vastgehouden.
Ondertussen wordt het economisch globalisme toch bevorderd, omdat
Westerse welvaart en verworvenheden alleen kunnen bestaan dankzij de
economische onderdrukking van mensen elders op deze wereld.
De strijd tegen staatsrepressie beginnen wij daarom bij het bestrijden
van nationalisme, wat alleen mogelijk is als dat antinationalisme
vergezeld gaat van een streven naar economische gelijkheid wereldwijd.

Het anarchisme van de AAGU krijgt concreet vorm in het ageren tegen
opsluiting en uitsluiting van de slachtoffers van het moderne
nationalisme, de gevangenen van Fort Nederland. De natiestaat sluit
immers de mensen uit die geen toegang hebben tot de verworvenheden van
hen die wél een Nederlands paspoort bezitten. Deze mensen mogen alleen
in uiterst precaire omstandigheden deelnemen aan het economische en
maatschappelijke leven, als zogeheten ‘illegalen’. Een groot deel van
het Westers kapitalisme draait op de illegale economie. Het
geïllegaliserde ‘precariaat’ valt geheel buiten wat de rechtstaat
genoemd wordt en illegale arbeiders kunnen elk moment worden opgepakt
en voor onbekende tijd worden opgesloten.

Het zogeheten ‘recht’ beschermt op geen enkele manier mensen die niet
over de door de staat gewenste papieren beschikken. Dit recht is dan
ook het recht van de staat en daarmee het recht van de economische en
politieke elite. De AAGU wil niet aan dit zogenaamd democratische
‘rechtssysteem’ deelnemen. Die rechtsstaat is immers de fluwelen
handschoen om de allesverwoestende gepantserde vuist van het Westerse
kapitalisme.
Wat in Nederland ‘recht’ en ‘democratie’ wordt genoemd, is in
werkelijkheid het onrecht en de dictatuur van de bezittende en
heersende klasse. Dit onrecht kan niet beter worden aangetoond dan aan
de hand van de algehele rechteloosheid van mensen die uit het
maatschappelijke leven verbannen zijn, zoals geïllegaliseerden.

De AAGU probeert haar doelen te verwezenlijken door middel van
geweldloze directe actie. Daarbij richt zij haar pijlen op het apparaat dat ten dienste staat aan de opsluiting van mensen zonder papieren. De AAGU beschouwt de bajessen waar deze mensen worden opgesloten als middel om een misdadig regime van uitsluiting en uitbuiting in stand te houden. Iedereen met enig gevoel voor rechtvaardigheid zou niet moeten wachten tot deze kerkers van de staat tot de laatste steen zijn afgebroken. Geweld tegen personen is daarbij uitgesloten, omdat naar onze mening alleen het gebruik van geweldloze middelen in overeenstemming kan zijn met het doel te komen tot een vrije samenleving.

Anarchisme gaat uit van zelforganisatie en basisdemocratie.
Zelforganisatie is bij gedetineerden in vluchtelingendetentie vrijwel
onmogelijk. Iedereen is echter in meer of mindere mate dagelijks
slachtoffer van de staatsterreur. Die terreur wordt steeds duidelijker
zichtbaar nu zelfs burgerlijke vrijheden worden opgeofferd ten gunste
van de vermeende veiligheid die het staatsapparaat ons zou bieden. De
strijd tegen vluchtelingenbajessen wordt dan ook gevoerd in
solidariteit met iedereen die lijdt onder deze door nationaal denken
gelegitimeerde staatsrepressie.

De AAGU probeert haar basisdemocratische principes binnen de eigen
groep toe te passen. De groep bestaat uit een vrije verzameling van
anti-autoritaire, radicale, enthousiaste, actieve mensen. Uiteraard
ontvangt AAGU geen geld van de overheid, maar wel incidenteel van
particuliere (actie)fondsen.
Er is geen voorzitter en besluiten worden alleen met consensus genomen.
De AAGU is aangesloten bij de Vrije Bond, organisatie voor syndicalisme en zelfbeheer.

De Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) vindt
dat mensen zonder verblijfsvergunning niet opgesloten moeten worden.
Vluchtelingen en migranten vluchten niet vrijwillig. Ze zijn hun land
ontvlucht vanwege oorlog, hongersnood of het gebrek aan vrijheid. Het
is uitermate wrang dat mensen die het gelukt is te vluchten om een
beter, vrijer bestaan op te bouwen in een gevangenis terecht komen. We
vinden dat iedereen het recht heeft op vrijheid van beweging en op
verblijf in het land waar hij of zij wil wonen. We zijn voor open
grenzen en een solidaire wereld waarin er genoeg is voor iedereen. Vaak wordt vergeten of bewust niet gezegd dat westerse landen migratie mede veroorzaken door de ongelijke verdeling van de welvaart ten gunste van het westen. Daarom is het niet verwonderlijk dat mensen vluchten naar landen waar ze relatief meer vrijheid hebben en betere
bestaansmogelijkheden hebben. Mensen deze mogelijkheden hier te
ontzeggen, getuigt van egoïsme en hebzucht.

Recent werkt AAGU vaak samen met Stop The War On Migrants.

Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht